Kauza ztracené Sportcentrum

od Redakce

Představitelé města z našeho dvojměstí a podpory občanů odmítli koupi Sportcentra. Proč? Nebude Sportcentrum další ubytovnou?

MĚLO MĚSTO SPORTCENTRUM KOUPIT?

„ANO“ Z HLEDISKA CENY

 • Kupní cena byla pro město výhodná, neboť o koupi Sportcentra od Unie sportu byl prokazatelný zájem I ze strany podnikatelských subjektů, a to i ze strany firmy SCBB s.r.o. pana radního Čeňka (zvolen za Naše dvojměstí) , která nakonec Sportcentrum koupila. O koupi měla zájem i developerská společnost IPP INVESTREAL s.r.o. Tedy zájem byl ze strany podnikatelských společností, které měli zájem Sportcentrum koupit za účelem zisku. Nákup Sportcentra pro ně nebyl prodělečný.
 • Za výhodnou investici a nákup Sportcentra pro město považovala i komise pro Rozvoj města, která doporučila vedení města nákup Sportcentra. Viz zápis ze dne 16.5.2018. (Příloha číslo 1).
 • Dále městu odkup doporučila Sportcentra i Komise pro sport dne 13.6.2018 jejímž předsedou je dokonce pan radní Petr Čeněk. (Příloha číslo 2).
 • Podle přílohy č. 3, tedy ceníku ubytování Sportcentra z roku 2018 bylo zřejmé, že při nejnižší ceně ubytování 375 Kč/osoba/noc a počtu 120 lůžek a obsazenosti 90% by byl očekávatelný příjem jen z ubytování přes 14 miliónů ročně. (375 Kč/noc je nejnižší částka za ubytování jedné osoby z ceníku Sportcentra). Koupě Sportcentra by tedy byla pro město zcela samofinancovatelná. Obvykle zisk podobných zařízení činí 30% z tržeb. Návratnost investice 16 mil Kč do koupě Sportcentra by tedy byl 2 až 3 roky.
 • Závěr: Město promarnilo jedinečnou příležitost koupit ziskovou nemovitost pro potřeby městského sportu.

 

„ANO“ Z HLEDISKA PODPORY MĚSTSKÉHO SPORTU

 • Do budov pro provozování sportů chodí především občané města. 
 • Město spoustu let značně dotuje rozvoj sportu v řádech desítek milionů Kč. A to investicemi do sportovišť. A přesto se rozhodlo zrovna budovu Sportcentra nekoupit. Přitom město mohlo ušetřit desítky milionů Kč za výstavbu plánované sportovní haly u ZŠ Palachova. (Viz odhad komise Rozvoje ve zmíněném zápise z 16.5.2018). Cena nové sportovní stavby bude více než 120.000.0000 až 140.000.000 Kč.
 • Město by mělo pro financování rekonstrukce velké možnosti i z různých dotací. Jednou z nich byla i zmínka v žádosti SCBB s.r.o o plánované dotaci na rekonstrukci (dotace OPPIK – Operační program Podnikání a inovace).

 

„ANO“ Z HLEDISKA ELIMINACE PROVOZOVÁNÍ UBYTOVNY

 • Pan Čeněk je ve městě znám jako sportovní činitel. Ale jako podnikatel podniká především jako provozovatel ubytoven. Jedna z nich byla i bývalá kolej studentů místní zemědělské školy, kterou měl od školy za účelem ubytování zahraničních osob pronajatou. (Viz více zde: https://www.piratibrandys.cz/clanek/2021-04-07-kluci-z-basketu-a-ubytovna-pro-zahranicni-delniky-misto-skoly#more-1443)
 • Sportcentrum umožňovalo již před rokem 2018 ubytování především lidem mající pracovní povinnosti s vazbou na město. Při ceně od 375 Kč do 450 Kč/osoba/noc (ubytování na více nocí) je jasné, že o tento typ ubytování by byl zájem.
 • Skutečné hotelnictví ve městě dlouhodobě nefunguje. Město nemá turistickou infrastrukturu. I hotel na brandýském náměstí se přeorientoval na ubytování zaměstnanců místních firem. Ve městě se daří subjektům, které ubytovávají především zaměstnance pracovních agentur.
 • Z uvedeného plyne, že komerční subjekt bude tzv. hotel Sportcentrum využívat i nadále pro ubytování zaměstnanců. Město by v rámci omezování ubytoven mělo tedy obezřetně provoz ubytování ve Sportcentru sledovat a nedovolit posílení a rozvoj kapacity ubytování pro potřeby ubytoven. Mělo si ponechat nějakou kontrolu nad soukromým subjektem Sportcentra. Skutečný typ ubytování lze zjistit z turistických poplatků, které musí město od provozovatelů obdržet. Zde může být dohledatelné, jaký typ ubytovaných zde byl. Zda sportovci, turisté (většinou 1-2 dny pobytu) nebo zaměstnaní (ubytování na více než týden apod.). A po třech letech fungování i spočítat, kolik byl příjem Sportcenrtra z ubytování, který mohl být příjmem města.

 

NETRANSPARENTNOST MĚSTA PŘI VZDÁNÍ SE PRÁVA KOUPĚ SPORTCENTRA

 • Zastupitelé byli podivně informováni, jak vlastně konkrétně vedení města (Naše dvojměstí a Podpora občanů) jednalo s Unií sportu a zda vůbec projevilo zájem o odkup?
 • Jak se postavili jednotliví radní města k doporučení vlastní komise Rozvoje a komise Sportu?
 • Zastupitelé se vlastně dozvěděli, že vedení města vedlo projednání zájmu odkupu na 25. Zastupitelstvu dne 27.6.2018 do prázdna, bez dalšího hledání shody zastupitelů na odkupu cenného Sportcentra. Další projednání vedení města už neiniciovalo ani po následném zmíněném jasném doporučení komise Rozvoje ze dne 16.5.2018 Sportcentrum městem koupit.
 • Na zmíněném 25 Zastupitelstvu se při hlasování o zájmu koupit Sportcentrum v bodě 11.5) zdržel mimo jiné pan radní Petr Čeněk a pan místostarosta Homolka a pan místostarosta Petr Kváča, rovněž významný sportovní činitel. Proti koupi Sportcentra hlasoval pan starosta Picek, pan Kapal, radní pan Popelka, radní paní Zahrádková, pan Vojta a dokonce i zastupitel Ondřej Synek. Tedy proti koupi Sportcentra byli v podstatě zastupitelé z Našeho dvojměstí a Podpory občanů. Výsledkem hlasování na tomto zastupitelů bylo vlastně jen tak nenápadně jen nepřijetí usnesení. A k dalšímu jednání o možné koupi městem už nikdy nedošlo. Zastupitel Ing. Moravec na uvedeném zastupitelstvu uvedl, že místostarosta Homolka prezentoval radě jiný názor než byl názor komise pro Rozvoj, která původně radě koupi Sportcentra doporučila (str. 26 až 28 daného zápisu zastupitelstva).
 • Tedy výsledkem bylo, že 30.11.2018 město nekoupilo Sportcentrum, ale koupila ho nakonec společnost SCBB s.r.o. pana radního Čeňka za 16.300.000 Kč.

 

 

NETRANSPARENTNÍ SYSTÉM FIREM ZAPOJENÝCH DO PROVOZOVÁNÍ SPORTCENTRA

 • Nemovitosti vlastní SCBB s.r.o., kterou vlastní radní pan Petr Čeněk. Tato firma sídlí od založení 28.3.2017 na adrese rodinného domku Havlíčkova 333/6, Stará Boleslav, který vlastní pan místostarosta Hynek Homolka. Po koupi objektu Sportcentra si společnost SCBB s.r.o. mění adresu přímo do budovy Sportcentra – Kostelecká 1776, Brandýs n.L.-St. Boleslav.
 • Za účelem provozování ubytování a zřejmě celého sportovního areálu, byla použita firma SPORTCENTRUM Brandýs s.r.o., na což odkazovala webová stránka Sportcentra, kde je uvedena  jako fakturační adresa společnost SPORTCENTRUM Brandýs s.r.o. Tuto firmu vlastnil od počátku 9.10.2012 pan Petr Čeněk, když své obchodní podíly dne 23.6.2020 přeměňuje na kmenové listy, jež způsobují nemožnost zjistitelnosti skutečného vlastníka. K tvorbě a přerozdělení zisku dochází právě v této fakturační společnosti, neboť si tato společnost zřejmě pronajala od nového vlastníka firmy SCBB celé Sportcentrum. Skutečné vlastnictví této firmy je pro město netransparentní a je velice pravděpodobné, že pan Čeněk není 100% vlastníkem. Skrytě Sportcentrum může spoluvlastnit s kýmkoliv. 
 • K této úvaze  lze dojít zcela logickými a údaji zjistitelnými z veřejných zdrojů:
 1. Adresa sídla SCBB byla na adrese jejímž vlastníkem je Hynek Homolka
 2. Firmu SCBB zakládá notář Homolka, otec místostarosty Hynka Homolky 
 3. Srpen 2020 zakládají spolek – Unie SportCentrum Brandýs z.s. tři zakládající společnosti SCBB s.r.o., SPORTCENTRUM Brandýs s.r.o. a PROUNI (dlouholetý kamarád pana Homolky Aleš Mňuk. Ve výboru je Petr Čeněk, Aleš Mňuk a Ing. Michaela Motlíčková  (Naše Dvojměstí  a manželka Romana Motlíčka, který spoluvlastní od 19.6.2020 s Hynkem Homolkou obchodní podíl ve společnosti ATON Energy s.r.o.). Tato Unie SportCentrum Brandýs z.s. má mimo jiné ve svých stanovách uvedeno, že její náplní bude mimo jiné

……..udržovat nebo spravovat sportoviště, ať již vlastní nebo pronajatá sportoviště ve vlastnictví svých členů…..

 1. Otázkou zůstává, kde společnost SCBB s.r.o. vzala 16.300.000 Kč na nákup Sportcentra, když nikde není vidět žádná půjčka SCBB s.r.o. zajištěná zástavou. Další členy unie nelze dohledat a proto byla zřejmě zvolena tato forma vlastnicky netransparentního spolku. Lze očekávat, že tento spolek byl nebo bude žadatel o dotace na rozvoj Sportcentra z prostředků města nebo Středočeského kraje.

  

 

Příloha č.1:

Zápis z jednání komise pro rozvoj města, územní plánování a památkovou péči Rady města Brandýs nad Labem- Stará Boleslav (dále jen Komise) 16.05.2018

Přítomni: Dle presenční listiny 

 

1) Sportcentrum Brandýs nad Labem – využití předkupního práva Komise se seznámila s nabídkou České unie sportu, která je vlastníkem budovy č.p. 1776 a částí souvisejících pozemků městu Brandýs n.L.-Stará Boleslav k využití předkupního práva celého funkčního celku v ceně 16.3 mil.Kč Komise nahlédla do základních fragmentů původní projektové dokumentace. Objekt byl uveden po provozu v roce 1992 a dle dostupných informací nebyla provedena žádná zásadní rekonstrukce. Vizuálním ohledáním objekt nevykazuje zjevné statické poruchy, problematickými tématy bude termika, případně akustika, výplně otvorů, povrchy, rozvody, technická zařízení apod., objekt pravděpodobně nesplňuje požadavky na energetickou náročnost podle §7 odst. 2 zákona č. 406/2000 Sb. ( Ing, Simon ) Objekt bude vyžadovat kompletní rekonstrukci v řádu desítek milionů korun. Rekonstrukci však lze případně rozložit do dílčích etap. Odhadovaný objem souboru staveb činí cca 20 000 m3. Novostavba srovnatelného objemu by investičně přesáhla částku 100 mil.Kč, ( bez pořízení pozemku a vyvolaných investic) je tedy zjevné, že pořizovací náklady , náklady rekonstrukce a promítnutí hodnoty pozemku jsou v součtu efektivnější než alternativa novostavby srovnatelných parametrů a funkcí. Dispozičně a prostorově je objekt multifunkční v poměrně širokém spektru – sportovní (haly, bazén), ubytovací, společenská a kulturní. Objekt na vlastním pozemku však vykazuje deficit parkovacích stání. Výhradně z urbanistického hlediska ( s odhlédnutím k aktuálním majetkoprávním poměrům) má však rozvojový potenciál v sousedních extenzivně využívaných pozemcích, a tomto smyslu se jeví jako smysluplná alternativa multifunkčního zařízení Palachova. Jisté riziko změny funkce a obava z případné dehonestace objektu představuje změna vlastnictví ve prospěch jiného subjektu než města. Komise z hledisek výše uvedených doporučuje využití předkupního práva městem.

 

Příloha č.2:

Zápis ze zasedání Komise pro sport a volný čas čas města Brandýs n/L – St. Boleslavi ze dne 13.6. 2018 v 18:30 hodin v Sportcentru

 

Přítomni: Ing. Petr Čeněk (předseda), Mgr. Jaroslav Veselý, Ing. Miloš Havlíček, Kamil Svoboda, Mgr. Jaroslav Jeřábek, Tomáš Nekola, Jaroslav Volf, Ivo Urban, Michal Klement. Omluveni: J. Pařík Hosté: Mgr. Petr Kváča.

 

Program: I) Odsouhlasení programu II) Koncepce sportu – nová pravidla III) Prodej – SCB IV) Anketa sportovec roku 2017 – vyhodnocení V) Připomínky k dělení dotačních peněz VI) Festival sportu 2018 VII) Návrh výstavy 100 let sportu v našem městě + 100. let republiky VIII) Různé. 

Bylo přistoupeno k jednotlivým bodům programu. 

 

 1. Prodej Sportcentra Na úvod zazněla informace od FK Brandýse n.L. /p. Urban/, že FK Brandýs nabízí bezúplatný převod pozemků do majetku za účelem vytvoření městského sportovního areálu, dle sportovní koncepce města.

a/ SK doporučuje uplatnit předkupní právo na objekt SportCentra Brandýs Pro: 6 Zdržel.3

b/ SK další využití SC vidí výhradně v poskytování sportovních a souvisejících služeb. FK Brandýs předloží městu oficiální nabídku na převod ve vlastnictví FK Brandýs do 27.6. 2018.

 

Příloha č.3:

Hotel Sportcentrum

V hotelu nabízíme ubytování ve 40 pokojích s celkovou kapacitou 120 lůžek.

 • 37 x 2 lůžkový pokoj s možností přistýlek

Personál hotelu mluví česky, anglicky a německy.
Hotel Sportcentrum má vlastní parkoviště.

Vybavení pokojů

 • Vlastní sprcha a WC, lednice, TV se satelitním příjmem, radio, telefon
 • Pro zvláště vysoké hosty jsou některé pokoje vybaveny lůžky délky 2,3 m.

Ceník ubytování a stravování v hotelu

Ubytování

1 noc

více nocí

Jednolůžkový pokoj

600 Kč

600 Kč

Dvoulůžkový pokoj

1 100 Kč

900 Kč

Třílůžkový pokoj

1 400 Kč

1 200 Kč

Čtyřlůžkový pokoj

1 700 Kč

1 500 Kč = 375 Kč/osoba

Související příspěvky

Tato webová stránka používá soubory cookie ke zlepšení vašeho zážitku. Přijmout